Contact
Direct e-mailen Direct bellen
Algemene voorwaardenArtikel 1. Definities
1.1. van Denderen Media: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54664977. Hierna genoemd VDM.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met van Denderen Media een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van VDM zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor VDM alleen bindend indien en voor zover deze door VDM uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. VDM is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.Artikel 3. Verplichtingen VDM
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert VDM dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2. VDM spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van VDM zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.

3.3. VDM spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt VDM steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat VDM het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.

4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks VDM, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. VDM zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4.4. Opdrachtgever vrijwaart VDM van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.

4.6. Zonder toestemming van VDM is het Opdrachtgever verboden de door VDM verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

4.8. VDM heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens VDM niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan VDM en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het VDM mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.10. Het door Opdrachtgever aan VDM geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen VDM en Opdrachtgever.

4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan VDM, dat al het door Opdrachtgever aan VDM verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door VDM te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.Artikel 5. Offertes
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft VDM het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3. Offertes van VDM zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

5.4. Bedragen op de offertes van VDM zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) tenzij nadrukelijk anders vermeld.Artikel 6. Prijzen
6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd ten zij anders vermeld.

6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van VDM zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.Artikel 7. Levertijd
7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door VDM wordt ontvangen.

7.2. Door VDM opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.Artikel 8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2. Indien VDM, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is VDM gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij VDM of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopie�n vervaardigen.

9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3. Het is VDM toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien VDM door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur
10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. VDM zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

10.2. VDM is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3. Onverminderd het bepaalde in Artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

10.4. VDM heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.Artikel 11. Gebruiksrechten
11.1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 9 verleent VDM Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicenti�ren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen
12.1. Indien is overeengekomen, dat VDM voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit Artikel bepaalde.

12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. VDM vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van VDM, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart VDM tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam VDM geen bemiddeling heeft verleend.Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van VDM.

13.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover VDM niet nakomt is VDM zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van VDM op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.Artikel 14. Betalingsvoorwaarden
14.1. Opdrachtgever dient de door VDM uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

14.2. Alle door VDM uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

14.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

14.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, sursance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

14.5. In bovenstaande gevallen heeft VDM voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te be�indigen of op te schorten, onverminderd het recht van VDM vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. VDM aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit Artikel blijkt.

15.2. De totale aansprakelijkheid van VDM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 150 Euro.

15.3. Aansprakelijkheid van VDM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

15.4. Buiten de in Artikel 15.2 genoemde gevallen rust op VDM geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van VDM.

15.5. De aansprakelijkheid van VDM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever VDM onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en VDM ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VDM in staat is adequaat te reageren.

15.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VDM meldt.

15.7. Opdrachtgever vrijwaart VDM voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door VDM geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.Artikel 16. Overmacht
16.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat VDM door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van VDM kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden be�indigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.Artikel 17. Duur en be�indiging
17.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van ��n jaar.

17.2. Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.

17.3. De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

17.4. Indien de overeenkomst voor hosting gesloten is in combinatie met een aanverwante dienst en/of product zullen deze bij het opzeggen tevens komen te vervallen tenzij hier schriftelijke overeenstemming is bereikt.

17.5. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft VDM het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van VDM op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.Artikel 18. Geheimhouding
18.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

18.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door ��n der partijen als zodanig is aangeduid.Artikel 19. Personeel
19.1. Opdrachtgever zal werknemers van VDM die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.

19.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en VDM voortduurt, alsmede ��n jaar na afloop daarvan, werknemers van VDM in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VDM. Onder werknemers van VDM worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van VDM of van ��n van de aan VDM gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van VDM of van een van de aan VDM gelieerde ondernemingen waren.Artikel 20. Wijzigingen AV
20.1. VDM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van VDM of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

20.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.Artikel 21. Reclame
21.1. Bij gebreke van verplichtingen van VDM dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat aangetekend te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van VDM.

21.2. Indien VDM de reclame gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.

21.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.

21.4. Reclame schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.Artikel 22. Slotbepalingen
22.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

22.4. Parti�le nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Adres:
van Denderen Media
Emmakade 59a
8921AG Leeuwarden

Tel.: +31 (0)2 08 94 30 51
E-mail: [email protected]
Website: www.vandenderenmedia.nl

KVK: 54664977
BTW: NL206576687B01

Neem contact op
“Wij werken nauwkeurig en met veel zorg aan uw project. Ook doen we graag een stapje extra om zo het beste resultaat te behalen.”
– Richard van Denderen